Forecast  Wednesday Thursday Friday
5/12/21 5/13/21 5/14/21
OKC Ozone
Good
Ozone
Moderate
Ozone
Good
Tulsa Ozone
Good
Ozone
Moderate
Ozone
Good
Lawton Ozone
Good
Ozone
Moderate
Ozone
Good