Monday 2/06
OKC PM
Good
Tulsa PM
Good
Lawton Ozone
Good
NW OK (Seiling) PM
Good
McAlester PM
Good